ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
Κτίριο 16 Γραφείο 204
Τηλ.2108222548 Fax 2108254211
Email:eisag@otenet.gr

ΨΗΦΙΣΜΑ

Τα μέλη της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος που συνήλθαμε στην 24η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας στην αίθουσα του ΔΣΑ την 7η Δεκεμβρίου 2008.
ΟΜΟΦΩΝΑ
ΖΗΤΟΥΜΕ την άμεση λήψη νομοθετικών μέτρων για τον εκσυγχρονισμό, την ποιοτική αναβάθμιση και την επιτάχυνση της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης καθώς και την ενίσχυση της εσωτερικής ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών και συγκεκριμένα:
Ευρεία αποποινικοποίηση των ήσσονος σημασίας αδικημάτων και την αντικατάσταση στις περιπτώσεις αυτές των ποινών από διοικητικές κυρώσεις.
¶μεση υλοποίηση της νομοθετικής πρόβλεψης για ίδρυση και λειτουργία της δικαστικής αστυνομίας στις μεγάλες Εισαγγελίες της χώρας.
Αύξηση των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων σε όλους τους βαθμούς και άμεση κάλυψη όλων των κενών θέσεων στις Εισαγγελίες του πρώτου βαθμού.
ΖΗΤΟΥΜΕ, επίσης, την αλλαγή του τρόπου ανάδειξης των Προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθώς και την επιλογή του τελευταίου αποκλειστικά από τον Εισαγγελικό κλάδο.
Καθιέρωση μόνιμων, σταθερών και αντικειμενικών κριτηρίων για κάθε υπηρεσιακή μεταβολή δικαστικών λειτουργών, Ειδική αιτιολογία όλων των αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου καθώς και Δικαίωμα προσφυγής των υπό κρίση δικαστικών λειτουργών.
ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΑΙΑ επίσης, τη λήψη μέτρων για διαφάνεια και εξυγίανση των λειτουργιών του Κράτους και προτείνουμε:
1. Πλήρη διαφάνεια της περιουσιακής και εν γένει οικονομικής κατάστασης όλων των λειτουργών του Κράτους και κατάργηση κάθε είδους οικονομικού απορρήτου γι’ αυτούς.
2. Θεσμοθέτηση ανεξάρτητης ελεγκτικής αρχής με δυνατότητα ουσιαστικού ελέγχου της περιουσιακής κατάστασης των κρατικών λειτουργών και κυρίως του τρόπου απόκτησης («πόθεν έσχες») όλων των περιουσιακών τους στοιχείων.
3. ¶μεση δέσμευση κάθε περιουσιακού στοιχείου που διαπιστώνεται ότι τελεί σε προφανή δυσαναλογία με τα εισοδήματα των κρατικών λειτουργών. Τα περιουσιακά στοιχεία κατά το μέρος που υπερβαίνουν τα δηλούμενα νόμιμα εισοδήματα, να δημεύονται κατόπιν δικαστικής αποφάσεως.
ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ την αδράνεια της Πολιτείας για την επίλυση των προαναφερθέντων επειγόντων ζητημάτων.
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕ το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως για την ανάληψη πρωτοβουλιών και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για την υλοποίηση όλων των παραπάνω αιτημάτων μας, για τον καθορισμό του είδους του τρόπου και του χρόνου πραγματοποίησης των εκδηλώσεων αυτών.

Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνελέυσεως
Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος
Σωτήριος Μπάγιας
Αντεισαγγελέας Εφετών

Ο Γεν. Γραμματέας
Παναγιώτης Σ.Παναγιωτόπουλος
Εισαγγελέας Πρωτοδικών