ΨΗΦΙΣΜΑ

 

Τα μέλη της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, κατά την 28η Τακτική Γενική  Συνέλευση,  που  συγκάλεσαν την  9 Δεκεμβρίου  2012  στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

 

 Αποφασίζουν :

 

 (α) Τη συνέχιση της διακοπής των τακτικών συνεδριάσεων όλων των   ποινικών  δικαστηρίων  της  χώρας  κατά  τις  ώρες  12.00Ά έως 15.00Ά μμ.,  μέχρι την  19 Ιανουαρίου 2013,  οπότε  και θα συγκληθεί Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση.

 

 (β) Την προσαρμογή του τρόπου εργασίας των Εισαγγελέων στις υφιστάμενες συνθήκες, με βάση αποκλειστικά την παρεχόμενη από την Πολιτεία  υποδομή,  σύμφωνα  με  ειδικότερες  αποφάσεις  των προηγούμενων  Έκτακτων  Γενικών  Συνελεύσεων.

 

(γ) Τη σύγκληση  των  Ολομελειών των  Δικαστηρίων, προς το σκοπό  τροποποίησης  των  Κανονισμών  τους, σύμφωνα με τις νέες συνθήκες, που θα προκύψουν από την αλλαγή του τρόπου παροχής της εργασίας τους.

 

(δ) Την άσκηση των δεόντων ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των Ελληνικών  και  Ευρωπαϊκών  Δικαστηρίων, για  την  προάσπιση της συνταγματικά προβλεπόμενης ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισής τους.

 

 

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. να παρακολουθεί τις εξελίξεις που αφορούν στον χώρο της Δικαιοσύνης και, σε περίπτωση κατά την οποία έκτακτες συνθήκες το υπαγορεύουν, να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέχρι την 19 Ιανουαρίου 2013, προκειμένου να  αποφασίσει,  περαιτέρω,  για  τη  διακοπή  ή  τη  συνέχιση  των κινητοποιήσεων.

 

 Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης

 

              Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

 

       Ο Πρόεδρος κ.α.α.    

 

         Ο Αντιπρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας

 

     Δημήτριος Μητρουλιάς          Δημήτριος Ζημιανίτης   

 

     Αντεισαγγελέας Εφετών       Εισαγγελέας Πρωτοδικών