Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος (Ε.Ε.Ε.) συνήλθε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 19-01-2013, προκειμένου να αποφασίσει  τη συνέχιση ή την αναστολή των κινητοποιήσεων των μελών της, σύμφωνα με την απόφαση της 28ης Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης της Ένωσης της 9-12-2012. Η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση:

                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

         Την προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεων μέχρι τα τέλη του μηνός Φεβρουαρίου 2013, οπότε και το Δ.Σ. της Ένωσης θα συγκαλέσει νέα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, προκειμένου να γίνει επανεκτίμηση της κατάστασης και να ληφθούν συναφώς  αποφάσεις.

                    Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης

                Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας

 Ρούσσος-Εμμανουήλ Παπαδάκης             Δημήτριος Ζημιανίτης

  Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου              Εισαγγελέας Πρωτοδικών