ΨΗΦΙΣΜΑ

         Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος (Ε.Ε.Ε.) συνήλθε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σήμερα την 25-11-2012, προκειμένου να αποφασίσει, για τη συνέχιση ή την αναστολή των κινητοποιήσεων, που είχαν αποφασισθεί, κατά την έκτακτη Γ.Σ. της 16-9-2012 ή την αντικατάστασή τους, από άλλες μορφές διαμαρτυρίας, καθώς και για τη χρονική διάρκεια ισχύος αυτών. Η παρούσα Έκτακτη Γ.Σ.:

                                  ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ ΟΤΙ: 

   1)      Η ψήφιση των πρόσφατων μέτρων περικοπής των αποδοχών των Δικαστικών Λειτουργών είναι αντισυνταγματική, δεδομένου ότι έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη διάταξη  του άρθρου 88§2 του Συντάγματος, που επιβάλλει μισθολογική μεταχείριση ανάλογη με τη φύση του λειτουργήματός τους, καθώς και τη σπουδαιότητα και τις μεγάλες ευθύνες των καθηκόντων τους.

   2)      Η εμμονή στα μέτρα αυτά και η έλλειψη διάθεσης διαλόγου, από πλευράς της Πολιτείας, αποτελεί, ουσιαστικά, επίθεση, κατά της προσωπικής και λειτουργικής  ανεξαρτησίας των Δικαστικών Λειτουργών, που πλήττει, ευθέως, το κύρος και την ανεξαρτησία του θεσμού της Δικαιοσύνης,

   3)      Το πανθομολογούμενο, ως ασήμαντο, δημοσιονομικό όφελος, που επέρχεται από τις περικοπές των αποδοχών των Δικαστικών Λειτουργών, αποτελεί απόδειξη των διαθέσεων της εκτελεστικής εξουσίας, για υποβάθμιση του θεσμού της Δικαιοσύνης και των λειτουργών της.

                                        ΤΟΝΙΖΕΙ ΟΤΙ: 

            Ο αγώνας των Εισαγγελέων και των άλλων Δικαστικών Λειτουργών έχει, ως προεξάρχοντα στόχο, τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας και της ομαλής λειτουργίας της Δικαιοσύνης, στην πιο κρίσιμη καμπή (οικονομική και κοινωνική), που διέρχεται η χώρα μας, όταν, μάλιστα, την ίδια στιγμή, Εισαγγελείς και Δικαστές καλούνται να αποτελέσουν το βασικό πυλώνα, για την πάταξη της διαφθοράς και την οικονομική εξυγίανση του Κράτους.

                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

       Τη  συνέχιση,  μέχρι  την  διεξαγωγή  της  Ετήσιας  Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης  της  Ε.Ε.Ε.,  που  θα  πραγματοποιηθεί  την 

 9-12-2012, του συνόλου των κινητοποιήσεων, που είχαν αποφασισθεί, από την Έκτακτη Γ.Σ. της 16-9-2012 και συγκεκριμένα:

       (1) Τη διακοπή των τακτικών συνεδριάσεων όλων των ποινικών δικαστηρίων της χώρας κατά τις ώρες 10.00Ά έως 15.00Ά.

       (2) Τη μη υποβολή εισαγγελικών προτάσεων προς τα δικαστικά συμβούλια (εξαιρουμένων των περιπτώσεων προσωρινά κρατουμένων, υποθέσεων υπό παραγραφή και λοιπών επειγουσών δικογραφιών), τη μη περαίωση δικογραφιών της ποινικής προδικασίας (προκαταρκτικών, προανακριτικών και ανακριτικών) καθώς και την μη έκδοση διατάξεων επί εγκλήσεων και προσφυγών και πράξεων αρχειοθέτησης.

       (3) Την προσαρμογή του τρόπου εργασίας των Εισαγγελέων στις υφιστάμενες συνθήκες, με βάση αποκλειστικά την παρεχόμενη από την Πολιτεία υποδομή και ιδίως, (α) το χειρισμό των δικογραφιών αποκλειστικά εντός του χώρου της υπηρεσίας και μόνον στα πλαίσια του ωραρίου λειτουργίας της (εννοείται εφΆ όσον και στο μέτρο που υφίσταται η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή προς τούτο), (β) την επιστροφή των δικογραφιών στο χώρο των εισαγγελιών, όπου θα γίνεται ο χειρισμός τους κατά τα ανωτέρω, (γ) την οριστική παύση ενασχόλησης των Εισαγγελέων με εξωδικαστηριακές δραστηριότητες, που δεν ανάγονται στον κύκλο των αρμοδιοτήτων τους.

    (4) Τη διακοπή της λειτουργίας του γραφείου Εισαγγελέα Ακροάσεων, από την 12.00Ά έως 14.00Ά.

      Τέλος, η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, αντιλαμβανόμενη τη δραματική οικονομική κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει  ο Ελληνικός λαός, δηλώνει ότι οι Εισαγγελείς της χώρας θα συνεχίσουν να αγωνίζονται με σθένος για την τήρηση του Συντάγματος και των νόμων και να αποτελούν τους εγγυητές της νομιμότητας, ιδιαίτερα, δε για τις αδύναμες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

                      Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης

          Ο Πρόεδρος   και α.α.

              Ο Α΄ Αντιπρόεδρος                   Η Γεν. Γραμματέας

   

           Δημήτριος Μητρουλιάς                 Ελένη Σκεπαρνιά

          Αντεισαγγελέας  Εφετών           Αντεισαγγελέας Εφετών