ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Αγαπητοί συνάδελφοι, 

      ———

     Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 27/9/2021 η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος απέστειλε στον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης τις παρακάτω παρατηρήσεις επί του σχεδίου Νόμου για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ

Τον κ.  Υπουργό Δικαιοσύνης,  Κωνσταντίνο Τσιάρα

 Aξιότιμε κ. Υπουργέ,

     ———

Επί του σχεδίου νόμου για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔΙ), που υποβλήθηκε από τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή και μας κοινοποιήθηκε, προκειμένου να προβούμε σε παρατηρήσεις, εκφράζουμε τις παρακάτω επισημάνσεις-αντιρρήσεις μας σε  επιμέρους διατάξεις, που   ρυθμίζουν  τη συμμετοχή των δικαστικών ενώσεων στο Δ.Σ. της ΕΣΔΙ, την πρακτική εκπαίδευση των σπουδαστών και  την αξιολόγηση τους  στο στάδιο αυτό, το χρόνο  πραγματικής  υπηρεσίας των διοριζόμενων ως δόκιμων δικαστικών λειτουργών, καθώς και σε διατάξεις, οι  οποίες διαφαίνεται ότι ενέχουν δυσμενή διάκριση σε βάρος της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης  και της κατεύθυνσης εισαγγελέων και υποβάθμισή τους. Ειδικότερα:

Ι. Στο άρθρο 4 παρ. 1α περ. εε προβλέπεται ότι πλέον, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, θα μετέχει ο Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων ή των Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή των Διοικητικών Δικαστών ή των Εισαγγελέων Ελλάδος, εκ περιτροπής με ενιαύσια θητεία, ενώ μέχρι τώρα μετέχουν: α) ο Πρόεδρος της ‘Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων ή ο Πρόεδρος της ‘Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, εκ περιτροπής για θητεία δεκαοκτώ μηνών και β) ο Πρόεδρος της ’Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας ή της ‘Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή της ‘Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, εκ περιτροπής με ενιαύσια θητεία. Με τη   συμμετοχή των δικαστικών ενώσεων το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται αντιπροσωπευτικότερο και οι δικαστικές ενώσεις εκφράζουν τα γενικότερα αιτήματα του κλάδου και τα  σχετικά με την κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστών. Με την προτεινόμενη ρύθμιση   υποβαθμίζεται ο  ρόλος των Δικαστικών Ενώσεων στο Δ.Σ. της ΕΣΔΙ, αφού μέχρι σήμερα υπήρχε ταυτόχρονη συμμετοχή   δύο Δικαστικών  Ενώσεων (και από την πολιτική και  ποινική κατεύθυνση και   από την διοικητική κατεύθυνση), ενώ πλέον προβλέπεται η συμμετοχή μόνο μιας Δικαστικής  Ένωσης, εκ περιτροπής με ενιαύσια θητεία, με αποτέλεσμα  οι Δικαστικές Ενώσεις της πολιτικής και ποινικής  κατεύθυνσης ( Ένωση Εισαγγελέων  και Ε.Δ.Ε.), να μη  μετέχουν στο Δ.Σ. της ΕΣΔΙ, όταν μετέχουν σ’ αυτό οι Δικαστικές Ενώσεις της διοικητικής  κατεύθυνσης   (για τρία χρόνια, στην πενταετία) και αντίστοιχα οι Δικαστικές Ενώσεις της διοικητικής κατεύθυνσης να μη μετέχουν  στο Δ.Σ της ΕΣΔΙ, όταν μετέχουν σ’ αυτό η Ένωση Εισαγγελέων  και η Ε.Δ.Ε. (για δύο χρόνια  στην πενταετία) .

ΙΙ. Στο  άρθρο 23 προβλέπεται ο τόπος και ο τρόπος  της πρακτικής άσκησης  στα δικαστικά καταστήματα, καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευόμενων με συγκριτική αξιολόγηση, όλων των εκπαιδευομένων από το σύνολο των εκπαιδευτών, η οποία θα  αποτυπώνεται σε πίνακα κατάταξης των εκπαιδευόμενων σε πέντε ομάδες και σε κάθε ομάδα  θα κατατάσσεται υποχρεωτικά συγκεκριμένο  προκαθορισμένο ποσοστό εκπαιδευομένων. Θεωρούμε ότι, αφενός μεν, δεν είναι πρακτικά εφικτή η διενέργεια της πρακτικής άσκησης  όλων των εκπαιδευόμενων σε πρωτοβάθμια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, ούτε η ορθή αξιολόγηση του συνόλου των εκπαιδευομένων από το σύνολο των εκπαιδευτών στο σύντομο χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης, αφετέρου  δε εσφαλμένα η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων, θα γίνεται με τον τρόπο αυτό και μάλιστα με προκαθορισμένο ποσοστό σε κάθε ομάδα,  όταν μάλιστα οι εκπαιδευόμενοι έχουν εξεταστεί και βαθμολογηθεί ήδη τρείς φορές μέχρι το στάδιο αυτό της πρακτικής άσκησης. Φρονούμε ότι στο στάδιο της πρακτικής άσκησης η  απόδοση  του εκπαιδευόμενου  πρέπει μόνο να χαρακτηρίζεται ως επιτυχής ή μη.

ΙΙΙ. Στο άρθρο 28 παρ.4 ορίζεται ότι οι διοριζόμενοι σε θέσεις δοκίμων δικαστικών λειτουργών   διανύουν πραγματική υπηρεσία δόκιμου δικαστικού λειτουργού είκοσι (20) μηνών. Ο ορισμός του χρόνου αυτού σε είκοσι (20) μήνες, αναπόφευκτα θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα  στη λειτουργία των δικαστηρίων και εισαγγελιών, που οι διοριζόμενοι θα υπηρετούν, αλλά και εκεί όπου αυτοί θα τοποθετηθούν μετά την προαγωγή τους, αφού οι μετακινήσεις τόσο των ίδιων, αλλά και όσων μετατεθούν θα πραγματοποιηθούν στο μέσον του δικαστικού έτους. Με δεδομένο ότι εισαγωγικός διαγωνισμός στην ΕΣΔΙ  θα διενεργείται κάθε χρόνο, φρονούμε ότι πρέπει να οριστεί οι διοριζόμενοι σε θέσεις δοκίμων δικαστικών λειτουργών διανύουν πραγματική υπηρεσία δόκιμου δικαστικού λειτουργού  δώδεκα (12) μηνών.

ΙV. Στο άρθρο 1 παρ.2 προσδιορίζεται η σειρά των αναφερόμενων δικαστηρίων και μετά το Συμβούλιο της Επικρατείας, για πρώτη φορά, τίθεται το Ελεγκτικό Συνέδριο και όχι τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια, στα οποία ανήκει και ο Άρειος Πάγος, ο οποίος κατά την τάξη των δικαστηρίων τίθεται προ του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με το αβάσιμο επιχείρημα  ότι οι εκπαιδευόμενοι διορίζονται σε θέσεις δοκίμων δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και όχι απευθείας στον Άρειο Πάγο, όπως γίνεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο , που αποτελεί ανώτατο δικαστήριο.  

V. Στο άρθρο 7 παρ. 2 προβλέπεται ότι ως Διευθυντής Κατάρτισης τοποθετείται για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, ένας Πρόεδρος Εφετών που υπηρετεί στα διοικητικά δικαστήρια, εφόσον ο Γενικός Διευθυντής της Σχολής προέρχεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας, όταν όμως ο Γενικός Διευθυντής προέρχεται από τον Άρειο Πάγο ως Διευθυντής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης ορίζεται Σύμβουλος Επικρατείας, χωρίς να υπάρχει, για  λόγους ισοτιμίας , αντίστοιχη πρόβλεψη για την περίπτωση που ο Γενικός Διευθυντής προέρχεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η προτεινόμενη ρύθμιση ενέχει δυσμενή διάκριση σε βάρος του Αρείου Πάγου και υποβάθμιση της κατεύθυνσης πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης  και της κατεύθυνσης εισαγγελέων και πρέπει, είτε να απαλειφθεί η πρόβλεψη για ορισμό ως Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης στην κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης Συμβούλου Επικρατείας, όταν Γενικός Διευθυντής προέρχεται από τον Άρειο Πάγο, είτε να υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη για τις κατευθύνσεις πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και  εισαγγελέων, στην περίπτωση που ο Γενικός Διευθυντής προέρχεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας

VI. Τέλος, στο άρθρο 5 παρ. 1 προτείνουμε να προβλεφθεί ότι θέση Γενικού Διευθυντή, μπορεί να καταλάβει και Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, με τις ίδιες προϋποθέσεις.