ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

           Θέμα : «Επιστροφή εισφορών Ταμείου Νομικών»

        Σας ενημερώνουμε ότι με τη διάταξη της παρ. 4 του Ν.3863/15-07-2010 ορίζονται τα εξής: « Οι έμμισθοι ασφαλισμένοι μετά την 1-1-1993 στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών του ΕΤΑΑ (πρώην Ταμείο Νομικών), οι οποίοι διεγράφησαν από την ασφάλιση, σε εκτέλεση αποφάσεων του Δ.Σ. του Ταμείου Νομικών, θεωρούνται ότι ουδέποτε ασφαλίστηκαν στο Ταμείο ως έμμισθοι, το σύνολο δε των εισφορών που κατέβαλαν από 1-1-1993 τους επιστρέφεται, εφάπαξ, ατόκως, έως 31-12-2010».

      Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επιστροφή των εισφορών αυτών, πρέπει οι συνάδελφοι που ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία και με αίτησή τους διαγράφηκαν από την ασφάλιση του ΕΤΑΑ (πρώην Ταμείου Νομικών), να υποβάλλουν το συντομότερο δυνατόν με αίτησή τους ή να αποστείλουν ταχυδρομικά :

Προς το ΕΤΑΑ, ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ (Δ/νση Σωκράτους 53 Αθήνα ΤΚ 10431) τα παρακάτω στοιχεία- δικαιολογητικά :

 1)   Ονοματεπώνυμο

 2)   Πατρώνυμο

 3)   Αριθμό Μητρώου στο ΕΤΑΑ/ΤΑΝ

 4)   Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας στο οποίο θα αναγράφεται με ευκρίνεια ο αριθμός ΙΒΑΝ του λογαριασμού του δικαιούχου.

 5)   Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (πρωτότυπο)

 6)   Τηλέφωνο επικοινωνίας

             Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος

 Παναγιώτης Μπρακουμάτσος

 Αντεισαγγελέας Εφετών

Η Γεν. Γραμματέας

            α/α

Νικόλαος Ορνεράκης

 Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών