ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

———

Σε συνέχεια των ΠΟΛ 1147/29.9.2016 και ΠΟΛ. 1161/1.11.2016 εγκυκλίων της Γενικής Φορολογικής Δ/νσης  παρέχονται από αυτήν οι ακόλουθες οδηγίες προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για τον χειρισμό εκκρεμών δικαστικών προσφυγών που αφορούν δικαστικούς λειτουργούς:

«Με τις διατάξεις της παρ.22 του άρθρου4 του ν. 2479/1997 ορίζεται ότι οι ισχύουσες διατάξεις για την παραγραφή αξιώσεων κατά τη διάρκεια της επιδικίας δεν εφαρμόζονται στις εκδικαζόμενες από τα διοικητικά δικαστήρια υποθέσεις. Στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος δικαστικός λειτουργός έχει ασκήσει εμπρόθεσμα σχετική προσφυγή για τα (3) προηγούμενα της προσφυγής αυτής έτη, τότε έχει διακόψει νόμιμα τη σχετική παραγραφή της αξίωσης για επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου για τα έτη αυτά. Συνεπώς και για τα έτη αυτά, εφαρμόζονται οι οδηγίες που δόθηκαν με τις ΠΟΛ.1147/29.9.2016 και ΠΟΛ1161/1.11.2016. Προϋπόθεση για την εκ νέου εκκαθάριση των υποβαλλόμενων τροποποιητικών δηλώσεων και για τα προαναφερόμενα έτη για τα οποία εκκρεμεί η εκδίκαση τους σε πρώτο βαθμό, αποτελεί η υποβολή σχετικής αίτησης εκ μέρους του δικαστικού λειτουργού με τη οποία θα δηλώνεται ότι προτίθεται να παραιτηθεί  του δικογράφου της και του δικαιώματος εκκρεμούς δικαστικής προσφυγής του ως προς όλα τα κεφάλαια και αιτήματά της καθώς και η προσκόμιση στην οικεία Δ.Ο.Υ. της σχετικής δήλωσης παραίτησης που κατατέθηκε στο δικαστήριο.

Όσον αφορά το χειρισμό των εκκρεμών εφέσεων που οι Δ.Ο.Υ. έχουν ασκήσει κατά πρωτόδικων αποφάσεων που δικαιώνουν δικαστικούς λειτουργούς σχετικές οδηγίες έχουν ήδη δοθεί με τα με Α.Π. ΔΕΑΦ Α 1154771 ΕΞ2016/26.10.2016 και ΔΕΑΦ Α1160917 ΕΞ2016/7.11.2016 έγγραφά της ανωτέρω υπηρεσίας ».

Θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

Ο Πρόεδρος                                                  O Γεν. Γραμματέας

 

 Δημήτριος Ασπρογέρακας                                 Παρασκευάς Αδάμης
          Εισαγγελέας Εφετών                                    Εισαγγελέας Πρωτοδικών