Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

   ———

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η ΠΟΛ 1172/2017 της ΑΑΔΕ, την οποία επισυνάπτουμε. Με την εγκύκλιο αναγνωρίζεται η πενταετής παραγραφή του δικαιώματος τροποποίησης των φορολογικών μας δηλώσεων.

Κατόπιν τούτου διευκρινίζουμε τα εξής :  

  1. Όσοι δεν έχουν προβεί ακόμα σε τροποποιητικές δηλώσεις για τα 2 έτη (χρήσεις 2011 και 2012), μπορούν να υποβάλουν μέχρι 31-12-2017 για τη χρήση 2011 και μέχρι 31-12-2018 για τη χρήση 2012.
  2. Όσοι έχουν υποβάλει τέτοιες δηλώσεις και δεν έχει παρέλθει το τρίμηνο (της σιωπηρής απόρριψης) από την Δ.Ο.Υ., πρέπει να γίνει εκκαθάριση βάσει της ΠΟΛ 1172, μετά την υποβολή σχετικών τροποποιητικών δηλώσεων (όπως συνέβη πέρυσι, την ίδια περίπου εποχή), για την οποία κρίνεται σκόπιμη η υποβολή σχετικού αιτήματος στη Δ.Ο.Υ. με επίκληση της ΠΟΛ, διότι δεν είναι βέβαιο ότι οι Δ.Ο.Υ. θα ενεργήσουν αυτεπαγγέλτως. Δεν είναι επίσης βέβαιο ότι οι Δ.Ο.Υ. θα προβούν σε εκκαθάριση εντός του τριμήνου ούτε σε περίπτωση υποβολής σχετικού αιτήματος.  Επομένως, αν, για οποιονδήποτε λόγο, παρέλθει το τρίμηνο, πρέπει να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της ΔΕΔ.
  3. Για όσους έχει παρέλθει το τρίμηνο απάντησης της Δ.Ο.Υ., πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλουν εμπρόθεσμη προσφυγή στην Επιτροπή Επίλυσης, δεδομένου ότι δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι οι Δ.Ο.Υ. θα ανασύρουν οίκοθεν ή έστω κατόπιν αιτήματος, τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί και έχουν απορριφθεί (ρητώς ή σιωπηρώς).
  4. Όσοι έχουν απορριπτική απόφαση της Επιτροπής Επίλυσης,  πρέπει να υποβάλλουν εμπρόθεσμη προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια  και να μην επαναπαυθούν στην καλή διάθεση της Δ.Ο.Υ. να εκκαθαρίσει τις υποβληθείσες δηλώσεις τους. Σε περίπτωση ασκηθεισών ή ασκηθησομένων δικαστικών προσφυγών πρέπει να ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους να εφαρμοσθεί από τη Δ.Ο.Υ. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΦ  Α  1053834  ΕΞ 2017/5-4-2017 έγγραφο της ΑΑΔΕ, σε συνδυασμό με την παράγραφο 9 της νέας ΠΟΛ, δηλαδή χωρίς τον περιορισμό της τριετίας και η εκκαθάριση να γίνει για τα πέντε έτη για τα οποία δεν έχει παραγραφεί το δικαίωμα υποβολής τροποποιητικής, δίκην ανακλητικής, δηλώσεως.
  5. Είναι προφανές ότι η νέα ΠΟΛ αποσκοπεί στην διευθέτηση του ζητήματος της προθεσμίας ανακλήσεως και της ενάρξεως της παραγραφής, πλην όμως τα ανωτέρω κρίνονται αναγκαία για κάθε ενδεχόμενο.

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

               Ο Πρόεδρος                                     Η Γεν. Γραμματέας

 

       Δημήτριος Ασπρογέρακας                           Αρετή Σκαφίδα

             Εισαγγελέας Εφετών                           Εισαγγελέας Πρωτοδικών