Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Δ.Σ. της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, ανταποκρινόμενο – με αίσθημα ευθύνης – στα κοινωνικά μηνύματα που δείχνουν έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς του κράτους, αλλά και γενικευμένη άποψη περί διαρκώς εντεινόμενης διαφθοράς στον δημόσιο τομέα, παρουσιάζει σήμερα δημοσίως μια δέσμη προτάσεων για λήψη νομοθετικών μέτρων, με στόχο αφενός την διαφάνεια στην Δικαιοσύνη και την ενίσχυση της εσωτερικής ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών και αφετέρου τον περιορισμό των φαινομένων διαφθοράς στην λειτουργία του Κράτους. Ειδικότερα τα μέτρα που προτείνουμε έχουν ως ακολούθως :
Α. Αναφορικά με τη διαφάνεια στη Δικαιοσύνη και την ενίσχυση της εσωτερικής ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών :
1. Η ανάθεση στους εισαγγελείς και ανακριτές των μείζονος κοινωνικής ή πολιτικής σημασίας υποθέσεων στις περιφέρειες των δικαστηρίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά να γίνεται κατόπιν κληρώσεως. Ειδικότερα στις εισαγγελίες η κλήρωση να γίνεται μεταξύ των εισαγγελέων που θα προεπιλέγονται από τις ολομέλειες των εισαγγελιών αυτών κατά την έναρξη κάθε δικαστικού έτους. Ο αριθμός των προεπιλεγόμενων θ’ αντιστοιχεί με το 1/3 των εισαγγελέων που υπηρετούν στις Εισαγγελίες αυτές. Επισημαίνουμε ότι η πρότασή μας αυτή δεν ενέχει οποιαδήποτε αιχμή για τον έως τώρα τρόπο ανάθεσης τέτοιου είδους υποθέσεων σε εισαγγελείς και ανακριτές. Αποβλέπουμε όμως με το συγκεκριμένο μέτρο στην εξάλειψη κάθε αμφισβήτησης ή υπόνοιας μεροληψίας για τον τρόπο χειρισμού των υποθέσεων εκείνων που εύλογα προκαλούν μείζον κοινωνικό και πολιτικό ενδιαφέρον.
2. Καθιέρωση μόνιμων, σταθερών και αντικειμενικών κριτηρίων για κάθε υπηρεσιακή μεταβολή (προαγωγή, μετάθεση, απόσπαση) Δικαστών και Εισαγγελέων.
3. Ειδική αιτιολογία όλων των αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου για κάθε υπηρεσιακή μεταβολή δικαστικού λειτουργού.
4. Δικαίωμα προσφυγής των δικαστικών λειτουργών σε ευρύτερο Δευτεροβάθμιο Δικαστικό Όργανο για κάθε δυσμενή σε βάρος τους υπηρεσιακή κρίση από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.
Β. Αναφορικά με την διαφάνεια και την εξυγίανση των λειτουργιών του Κράτους :
1. Πλήρης διαφάνεια της περιουσιακής και εν γένει οικονομικής κατάστασης όλων των λειτουργών του Κράτους. Κατάργηση κάθε είδους οικονομικού απορρήτου γι’ αυτούς. Οποιαδήποτε ελεγκτική αρχή αλλά και κάθε πολίτης θα πρέπει να έχει την απρόσκοπτη δυνατότητα να λαμβάνει γνώση όλων των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε κρατικούς λειτουργούς και στο στενό οικογενειακό τους περιβάλλον.
2. Θεσμοθέτηση ανεξάρτητης ελεγκτικής αρχής με δυνατότητα ουσιαστικού ελέγχου της περιουσιακής κατάστασης των κρατικών λειτουργών και κυρίως του τρόπου απόκτησης ( «πόθεν έσχες» ) όλων των περιουσιακών τους στοιχείων. Η αρχή αυτή θα πρέπει να είναι πλήρως στελεχωμένη από ειδικούς εμπειρογνώμονες και να έχει την δυνατότητα ουσιαστικού ελέγχου τουλάχιστον 200 κρατικών λειτουργών κατ’ έτος.
3. ¶μεση δέσμευση κάθε περιουσιακού στοιχείου που τελεί σε προφανή δυσαναλογία με τα εισοδήματα των κρατικών λειτουργών. Τα περιουσιακά στοιχεία κατά το μέρος που υπερβαίνουν τα δηλούμενα νόμιμα εισοδήματα, να δημεύονται κατόπιν δικαστικής αποφάσεως.
Θεωρούμε ότι η υλοποίηση των προτάσεών μας είναι εφικτή και η λήψη των αναγκαίων για το σκοπό αυτό νομοθετικών μέτρων θα συμβάλλει ουσιαστικά τόσο στην διαφάνεια και την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, όσο και στην εξυγίανση της δημόσιας ζωής της Χώρας και των λειτουργιών του Κράτους.

Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος

Σωτήριος Μπάγιας
Αντεισαγγελέας Εφετών

Ο Γεν.Γραμματέας
Παναγιώτης Σ.Παναγιωτόπουλος
Εισαγγελέας Πρωτοδικών