ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα : « Έκδοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου για την έκτακτη εισφορά προς τους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς».

Με την 2/38031/0022/07-06-10 ( ΦΕΚ Β/22-6-2010) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης ορίστηκε ότι η καταβολή της 4ης και 5ης δόσης της έκτακτης παροχής προς τους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς και τους συνταξιούχους θα γίνει ως εξής : α) η 4η δόση την 1-11-2012 και β) η 5η δόση την 1-11-2013. Η χρονική αυτή μετάθεση των καταβολών και η δημιουργία σοβαρών προβλημάτων στους Δικαστικούς Λειτουργούς επισημάνθηκαν στον Υπουργό Οικονομικών και τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες από τους προέδρους όλων των Δικαστικών Ενώσεων σε αλλεπάλληλες συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν.

  Προς επίλυση του ανωτέρου  ζητήματος έλαβε χώρα νομοθετική ρύθμιση. Ειδικότερα στο Νόμο 3867/3-8-2010  για την « Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης»  και στην παρ 6 του άρθρου 24 ορίζονται  μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: « Οι τμηματικές παροχές ( που αφορούν την έκτακτη εισφορά  προς τους δικαστικούς λειτουργούς) μπορεί να καταβάλλονται και με την έκδοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.  Με  αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το ύψος των εκδιδομένων ομολόγων, οι όροι και η διαδικασία της έκδοσής τους».

 Σημειωτέον ότι η έκδοση των ομολόγων αφορά ανεξαιρέτως όλους τους συναδέλφους ( προεξοφλήσαντες και μη).

 Μετά τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους  με το υπ αριθμ. 2/52893/0023 Α έγγραφό του προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης (Δ/νση Λειτουργίας Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών)  και προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την έκδοση ομολόγων και τον προσδιορισμό των ποσών για κάθε δόση, ζήτησε να αποσταλούν καταστάσεις με τους εν ενεργεία Δικαστικούς Λειτουργούς, τα ακριβή ποσά που πρέπει να καταβληθούν σε κάθε δικαιούχο για κάθε δόση χωριστά, καθώς επίσης και το σύνολο της κάθε δόσης.

 ΄Ηδη οι Πρόεδροι των Δικαστικών Ενώσεων βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες τόσο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όσο και του Γενικού Λογιστηρίου για την επίσπευση της αποστολής των ανωτέρω καταστάσεων και την έκδοση των ομολόγων.

 Για όλα τα ζητήματα που θα αφορούν στη διαδικασία έκδοσης των ομολόγων και την προεξόφληση αυτών σε πιστωτικό ίδρυμα  θα υπάρξει  σύντομα νεώτερη ανακοίνωση.

       Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

             Ο Πρόεδρος                                          

 Παναγιώτης Μπρακουμάτσος            

    Αντεισαγγελέας Εφετών          

        Η Γεν. Γραμματέας

          Ελένη Σκεπαρνιά

    Εισαγγελέας Πρωτοδικών