Προς
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Έργου
Για  τον  κ.  Πρόεδρο
Της Διαρκούς Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Δημόσιας Διοίκησης,
Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Το σχέδιο νόμου  για την «ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ» αναμφίβολα κινείται προς την ορθή κατεύθυνση και περιέχει θετικές και καινοτόμες  ρυθμίσεις.

Οι παρατηρήσεις μας είναι τόσο γενικού περιεχομένου που αφορούν τη φιλοσοφία του σχεδίου νόμου, όσο και ειδικότερες που αφορούν τα επί μέρους άρθρα.

                     Γενικού Περιεχομένου

Οι σημαντικότεροι άξονες του νομοσχεδίου είναι οι εξής :

                            Α΄ Κεφάλαιο

Α) προβλέπεται για πρώτη φορά από της ιδρύσεως της Σχολής Δικαστικών Λειτουργών  κατεύθυνση για εισαγγελικούς λειτουργούς. Τούτο αποτελούσε πάγιο αίτημα της ΄Ενωσης Εισαγγελέων Ελλάδος , καθόσον η εμπειρία από τη λειτουργία της σχολής κατέδειξε, ότι η εκπαίδευση που παρείχετο σε όσους τελικά επέλεγαν τον εισαγγελικό κλάδο δεν ήταν επαρκής.

Β) Η πρόβλεψη ως  διευθυντού κατάρτισης για την κατεύθυνση των εισαγγελικών Λειτουργών, Εισαγγελέα Εφετών.

Γ)  Η  συμμετοχή στο συμβούλιο σπουδών για τις κατευθύνσεις Πολιτικής και Ποινικής   του Διευθυντού κατάρτισης και επιμόρφωσης των Εισαγγελικών λειτουργών.

Δ)  Αυτοτελές συμβούλιο διδασκόντων για την κατεύθυνση Εισαγγελικών λειτουργών.

Ε) Πρόβλεψη δύο συμβουλίων σπουδών ( ένα  πολιτικής –ποινικής και άλλο διοικητικής).

                             Β΄ Κεφάλαιο

Α) Η διενέργεια του διαγωνισμού για την κατεύθυνση Εισαγγελικών Λειτουργών  από ειδική επιτροπή.

Β) Ο τελικός βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα του μ.ο. γραπτής δοκιμασίας , με ποσοστό 70% και του μ.ο. προφορικής με ποσοστό αξιολόγησης 30%. Έτσι η δοκιμασία λαμβάνει αντικειμενικότερο χαρακτήρα.

                            Γ΄ Κεφάλαιο

Η προσθήκη στο πρόγραμμα σπουδών θεμάτων ιστορίας της Δικαιοσύνης.

                            Δ΄ Κεφάλαιο

 Α) Καθορισμός προσόντων βάσει των οποίων αξιολογούνται οι διδάσκοντες στη σχολή.

                      Ειδικού περιεχομένου

                             Α΄ Κεφάλαιο

΄Αρθρο 3 με το οποίο αντικαθίσταται η περ. α της παρ.  του άρθρου 4 παρ. 1 ν 3689/2008.

 Η συμμετοχή εκπροσώπων δύο μελών ΔΕΠ των Τμημάτων Νομικής αντί ενός στον ισχύοντα νόμο   στο Δ.Σ. της σχολής με αντίστοιχη μείωση των εκπροσώπων των δικαστικών ενώσεων,  δεν δικαιολογείται από το άνοιγμα  προς την κοινωνία , το οποίο ήδη είχε επιτευχθεί με την ισχύουσα.

 Προτείνουμε η διάταξη περί εναλλακτικής  συμμετοχής  αυτών ( μελών ΔΕΠ) στη διοίκηση να παραμείνει ως έχει.

΄Αρθρο 4 με το οποίο αντικαθίσταται η παρ 1 του άρθρου 5 ν 3689/2008.

Η διάταξη αυτή έτσι όπως έχει διατυπωθεί φαίνεται να αποκλείει από τη θέση του Γενικού διευθυντή  Ανώτατο Εισαγγελικό λειτουργό. Κατά την άποψή μας πρέπει  η διάταξη να επαναδιατυπωθεί έτσι ώστε να παρέχεται και σε Αντεισαγγελείς Αρείου Πάγου να καταλαμβάνουν τη θέση αυτή, κάτι άλλωστε που δεν το απέκλειε η παλαιά ρύθμιση , έστω κι αν μέχρι τώρα δεν είχε γίνει.

Η πρότασή μας αυτή δεν απηχεί συντεχνιακή αντίληψη, που δεν διακρίνει άλλωστε εκ του καταστατικού τον συλλογικό μας φορέα, αλλά κατατείνει στο να δίνεται η δυνατότητα σε εισαγγελικούς λειτουργούς να καταλαμβάνουν ενίοτε τη θέση αυτή, καθόσον η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών  προετοιμάζει και εκπαιδεύει και εισαγγελείς.

΄Αρθρο 7 που τροποποιεί το άρθρο 8 ν 3689/2008.

Πιστεύουμε ότι η εκπροσώπηση του πανεπιστημιακού χώρου στα συμβούλια κατάρτισης και επιμόρφωσης  με έναν εκπρόσωπο είναι αρκετή για τους προαναφερθέντες στις γενικές παρατηρήσεις λόγους.

Προτείνουμε  όπως στο συμβούλιο αυτό να συμμετέχει ένα μέλος ΔΕΠ και   στη θέση του 7ου μέλους να τοποθετηθεί ο Πρόεδρος του Συμβουλίου διδασκόντων. Τούτο διότι η  Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών δεν αποτελεί μεταπανεπιστημιακή εκπαίδευση.

                            Β΄ Κεφάλαιο

΄Αρθρο 8 ( αντικ. άρθρο 9 παρ 1).

 Προβλέπονται ως όρια ηλικίας το 28ο  έως το 45ο. Θεωρούμε ότι το όριο των 28 ετών πρέπει να κατέλθει στα 26 προκειμένου να μην υπάρχει μεγάλη χρονική αναμονή εκείνων που επιθυμούν να εισέλθουν στον δικαστικό κλάδο. Επίσης το όριο των 45 ετών είναι υπερβολικά μεγάλο, αφού η ηλικία αυτή δεν δίνει τα χρονικά περιθώρια για επαγγελματική και επιστημονική εξέλιξη. Κατά την άποψή μας πρέπει να παραμείνει το όριο των 40 ετών.

΄Αρθρο 14, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 20 παρ. 2 ν 3689/2008.

 Σε αυτό το δεύτερο στάδιο κατάρτισης   πρέπει να συμπεριληφθεί ως προς την κατεύθυνση των εισαγγελικών λειτουργών  1ον) η διδασκαλία αγωγής προφορικού λόγου. Τούτο το κρίνουμε απαραίτητο, καθόσον η εκφορά του λόγου  για τους σπουδαστές της Πολιτικής και Ποινικής δικαιοσύνης είναι συστατικό στοιχείο στην μετέπειτα άσκηση των καθηκόντων τους ιδιαίτερα για τους Εισαγγελικούς λειτουργούς.  Η διαδικασία στο ακροατήριο είναι η κορύφωση της ποινικής δίκης . Η προφορικότητα αυτής απαιτεί Λειτουργούς και κυρίως Εισαγγελείς , οι οποίοι να έχουν την ικανότητα χειρισμού του προφορικού λόγου. ΄Ελλειψη αυτής δημιουργεί δυσμενείς εντυπώσεις πρώτιστα για τους εκπροσώπους της ισταμένης δικαιοσύνης. 2ον) Επισκέψεις σε σωφρονιστικά καταστήματα

Επίσης στην παρ 3 του άρθρου 20 του ισχύοντος  να προστεθεί στο γνωστικό αντικείμενο «Θέματα Σωφρονιστικού Δικαίου».  Δυστυχώς η σωφρονιστική και γενικότερα το δίκαιο εκτέλεσης της ποινής γενικότερα αποτελούν τους πτωχούς συγγενείς της ποινικής δικαιοσύνης. Η ευαισθησία του υποψήφιου δικαστικού λειτουργού για τα ατομικά δικαιώματα δεν  καλλιεργείται in vitro , αλλά με την όσμωση αυτού με την πραγματικότητα .

΄Αρθρο 15 ( αντικ. άρθρο 22).

 Στο τελευταίο εδάφιο που προβλέπει την γραπτή δοκιμασία  των εκπαιδευομένων για την κατεύθυνση Εισαγγελέων να αντικατασταθεί  η  α΄ ενότητα  και  να  τεθεί: « Θέματα Ποινικού Δικαίου».