Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

               Επί του ζητήματος που ανέκυψε σχετικά με την απογραφή δυνάμει της υπ αριθμ. 2/3/2010 ΚΥΑ των Υπουργών  Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Οικονομικών σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

            Η ανωτέρω απόφαση εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 1 περ β του Ν.3845/2010 « Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης ελληνικής οικονομίας από το Δ.Ν.Τ» που ορίζει ότι : « Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και  Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, διενεργείται απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ».

            Από το ανωτέρω   άρθρο , αλλά και από το σύνολο των διατάξεων της ΚΥΑ προκύπτει, ότι σκοπός της απογραφής είναι η πληρωμή του προσωπικού του Δημοσίου μέσω  της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών( ΕΑΠ).

 Στο άρθρο 9  εδ β της ΚΥΑ ορίζεται, ότι μετά τις ημερομηνίες έναρξης καταβολής αποδοχών και λοιπών αμοιβών από την ΕΑΠ, όπως ορίζονται στο άρθρο 19 της ανωτέρω, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η με διαφορετικό τρόπο καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και λοιπών του προσωπικού του Δημοσίου.

            Ως προς το περιεχόμενο της απόφασης και ειδικότερα κατά το μέρος που αφορά του Δικαστικούς Λειτουργούς, οι δικαστικές ενώσεις εξέφρασαν  γραπτά και προφορικά τις αντιρρήσεις  τους στους αρμόδιους Υπουργούς, καθόσον η ΚΥΑ  καθιερώνει υποχρέωση απογραφής μόνο για το προσωπικό του Δημοσίου, στο οποίο  δεν εντάσσονται οι Δικαστικοί Λειτουργοί, οι οποίοι ανήκουν στην Τρίτη και ανεξάρτητη Εξουσία της πολιτείας. Συνεπώς έπρεπε να εξαιρεθούν από την απογραφή, όπως συνέβη και με τους φορείς των δύο άλλων εξουσιών.

          ΄Ηδη η Αρχή Προστασίας Προσωπικών δεδομένων, και ως προς το θέμα της καταχώρησης στοιχείων  με την υπ αριθμ. 43/5-7-2010 απόφασή της έκρινε ότι :

       Μόνο στοιχεία αναγκαία και πρόσφορα για το σκοπό της μισθοδοσίας μπορούν να συλλεχθούν και να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας.

           Ως αναγκαία και πρόσφορα στοιχεία δεν μπορούν να θεωρηθούν  ο βαθμός και η βαθμολογία  του τίτλου σπουδών, το θέμα του διδακτορικού τίτλου, ο βαθμός του μεταπτυχιακού τίτλου.

 Τα στοιχεία  τα σχετικά με τις ξένες γλώσσες, τις επιμορφώσεις του επαίνους κλπ ομοίως κρίνονται μη αναγκαία, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας τα στοιχεία αυτά συνδέονται με την καταβολή επιδομάτων σε συγκεκριμένες κατηγορίες μισθοδοτουμένων.

          Επίσης δεν καταχωρούνται οι πειθαρχικές ποινές , πλην αυτής της στέρησης αποδοχών που συνδέεται με την μισθοδοσία.

          Επίσης η ανωτέρω απόφαση έκρινε, ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην περιγραφή καθηκόντων, στις γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή και στην ομάδα Ε της ηλεκτρονικής σελίδας απογραφής υπό τον τίτλο «προτιμήσεις», πρέπει να αφαιρεθούν.

          Αντίθετα έκρινε, ότι ο αριθμός της φορολογικής δήλωσης , το έτος του εκκαθαριστικού και ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής της ΔΕΗ  είναι αναγκαία για την απογραφή.

          Ενόψει της ανωτέρω εξέλιξης και επειδή οι ημερομηνίες έναρξης της απογραφής αρχίζουν την 12-7 τρέχοντος έτους , χωρίς εν τω μεταξύ να έχει εκδοθεί ανακλητική απόφαση από τα αρμόδια υπουργεία, σας ενημερώνουμε, ότι τα στοιχεία που η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θεωρεί , ως μη αναγκαία και πρόσφορα, δεν πρέπει να καταχωρηθούν στη διαδικασία απογραφής.

         Ήδη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της απογραφής νέο έντυπο,   σε συμμόρφωση με την ως άνω απόφαση της Αρχής.

       Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος

 Παναγιώτης Μπρακουμάτσος

 Αντεισαγγελέας Εφετών

Η Γεν. Γραμματέας

 Ελένη Σκεπαρνιά

 Εισαγγελέας Πρωτοδικών