Νέος Εισαγγελέας Αρείου Πάγου

Ενόψει της επικείμενης επιλογής του νέου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το διοικητικό συμβούλιο της Ενώσεως Εισαγγελέων Ελλάδος ανακοινώνει τ’ ακόλουθα :
Είναι γνωστό ότι πάγια θέση της Ενώσεώς μας αποτελεί η άποψη ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από τον εισαγγελικό κλάδο. Η θέση μας αυτή παραμένει αυτονόητα σταθερή και σήμερα, ανεξάρτητα από συγκεκριμένες καταστάσεις, συγκυρίες και πρόσωπα.
Σήμερα άλλωστε υπάρχουν δέκα επτά (17) Αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου, μεταξύ των οποίων μπορεί να επιλεγεί ο πλέον ικανός, ο οποίος θα διασφαλίσει κλίμα ηρεμίας και ενότητας για το σύνολο των λειτουργών του εισαγγελικού θεσμού, θα σέβεται την εσωτερική ανεξαρτησία όλων των Εισαγγελέων και θα ενισχύσει το σθένος τους, ώστε ν’ ασκούν τα καθήκοντά τους με μόνο γνώμονα το νόμο και τη συνείδησή τους.
Τονίζουμε, τέλος, ότι πάγια επίσης θέση της Ενώσεώς μας αποτελεί η ανάγκη αναθεώρησης της συνταγματικής διατάξεως, αναφορικά με την επιλογή των Προέδρων των ανώτατων δικαστηρίων και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από την εκάστοτε Κυβέρνηση, ώστε ν’ αποκοπεί κάθε εξάρτηση της δικαστικής από την εκτελεστική εξουσία και να ενισχυθεί η ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών, σύμφωνα και με την θεμελιώδη αρχή του δημοκρατικού πολιτεύματος περί διακρίσεως των εξουσιών του Κράτους.

Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος

Σωτήριος Μπάγιας
Αντεισαγγελέας Εφετών

Ο Γεν. Γραμματέας

Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος
Αντεισαγγελέας Εφετών

Συμπεράσματα συνεδρίου Κέρκυρας(19,20,21/6/2009)

Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος ανακοινώνει – σε σύνοψη – τα τελικά συμπεράσματα και τις προτάσεις του συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε – με την συνεργασία και την υποστήριξη του Ε.Κ.Δ.Δ. – στην Κέρκυρα στις 19,20 και 21 Ιουνίου 2009 με θέμα « Κράτος και Διαφάνεια: Η διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση και τη δικαιοσύνη, θεμελιώδης όρος για την ανάπτυξη του σύγχρονου κράτους ».
. Η αδιαφάνεια που επικρατεί σε κρίσιμους τομείς και λειτουργίες του κράτους αποτελεί βασική εστία παραγωγής της διαφθοράς που τείνει σήμερα να λάβει ανεξέλεγκτα μεγάλες διαστάσεις .
. Η διασφάλιση της διαφάνειας και η πάταξη της διαφθοράς πρέπει να εκκινήσει από τις κορυφές των πυραμίδων των λειτουργιών του κράτους και συγκεκριμένα από τους άμεσους κρατικούς λειτουργούς.
. Είναι αναγκαία η απόλυτη διαφάνεια στην οικονομική εν γένει περιουσιακή κατάσταση όλων των λειτουργών του κράτους και η κατάργηση γι’ αυτούς κάθε είδους οικονομικού απορρήτου. Τα περιουσιακά στοιχεία των κρατικών λειτουργών θα πρέπει να εκτίθενται σε δημόσια θέαση (μέσω του διαδικτύου), ώστε να είναι απολύτως προσβάσιμα σε κάθε ελεγκτική αρχή, αλλά και σε κάθε πολίτη.
. Πρέπει να θεσμοθετηθεί ανεξάρτητη ελεγκτική αρχή, επαρκώς στελεχωμένη και εφοδιασμένη με την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή, για τον ουσιαστικό έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης όλων των λειτουργών του κράτους και κυρίως του τρόπου κτήσης των περιουσιακών τους στοιχείων («πόθεν έσχες»).
. Το συνταγματικό – νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον έλεγχο της ποινικής ευθύνης υπουργών (άρθρο 86 του Συντάγματος, Ν.3126/2003) είναι ανεπαρκές και ενέχει ουσιώδη ελλείμματα ως προς την αποτελεσματικότητά του, ενώ παράλληλα έρχεται σε αντίθεση με τη θεμελιώδη διάταξη του άρθρου 4 του Συντάγματος περί ισότητας όλων των πολιτών έναντι του κράτους. Πρέπει κατά συνέπεια να τροποποιηθεί ριζικά. Διαπιστώνεται ωστόσο ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο (με τις όποιες ανεπάρκειες και ελλείψεις του) δεν εφαρμόζεται με ακρίβεια και συνέπεια. Διαπιστώνεται επίσης ότι η ουσιαστική αλλαγή του όλου πλαισίου θα συντελεστεί μόνο με τη σχετική συνταγματική μεταρρύθμιση. Μέχρι να συντελεστεί η συνταγματική αυτή μεταρρύθμιση, κάθε προσπάθεια μεταβολής του όλου θεσμικού πλαισίου με τροποποίηση του σχετικού νόμου, θα αποβεί ουσιαστικά ατελέσφορη και πιθανότατα θα περιπλέξει ακόμη περισσότερο τα πράγματα.
. Οι διαδικασίες πρόσληψης υπαλλήλων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και η υπηρεσιακή τους εξέλιξη, θα πρέπει να διέπονται από απόλυτη διαφάνεια και δημοσιότητα. Οποιαδήποτε αναγγελία πρόσληψης υπαλλήλου στο δημόσιο θα πρέπει να διέπεται από τέτοια δημοσιότητα, ώστε να γίνεται γνωστή σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Σε αντίθετη περίπτωση οι προσλήψεις να είναι αυτοδικαίως άκυρες.
. Στην ποινική δίκη και στο στάδιο της κύριας διαδικασίας πρέπει να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και δυνατότητα πρόσβασης σ’ αυτήν όλων των πολιτών. Αντίθετα στο στάδιο της προδικασίας δικαιολογημένα επικρατεί η αρχή της μυστικότητας για τη διασφάλιση της ανακριτικής διαδικασίας. Όμως και στο στάδιο αυτό (της προδικασίας) πρέπει να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια έναντι του κατηγορουμένου, ο οποίος πρέπει να έχει ακώλυτη πρόσβαση σε κάθε στοιχείο της υπόθεσης για τη διαμόρφωση της υπερασπιστικής γραμμής που αυτός επιλέγει.
. Στην εσωτερική λειτουργία της δικαιοσύνης: Θα πρέπει να καθιερωθούν μόνιμα, σταθερά και αντικειμενικά κριτήρια για κάθε υπηρεσιακή μεταβολή (προαγωγή, μετάθεση, απόσπαση)των δικαστικών λειτουργών. Παράλληλα θα πρέπει να καθιερωθεί ειδική αιτιολογία όλων των αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.) για κάθε μεταβολή στην υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστών και των εισαγγελέων. Σήμερα τα συγκεκριμένα ζητήματα – που αποτελούν αναγκαίους όρους για την ενίσχυση της διαφάνειας – παραμένουν ανεπίλυτα, αφού δεν υπάρχουν τα αναγκαία σταθερά κριτήρια για τις υπηρεσιακές μεταβολές, ούτε οι σχετικές αποφάσεις του Α.Δ.Σ. περιέχουν ειδική αιτιολογία.
. Πέρα από την εν στενή εννοία διαφθορά υφίσταται – και έχει λάβει ανησυχητικά μεγάλες διαστάσεις – και ένα άλλο είδος «οιονεί διαφθοράς», αυτό της διαφθοράς χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, που αναπτύσσεται με βάση συγγενικές ή κοινωνικές σχέσεις, αλλά και με βάση πολιτικά και κομματικά κριτήρια. Το είδος αυτό της «οιονεί διαφθοράς» έχει επίσης ως αφετηρία την αδιαφάνεια στις κρατικές λειτουργίες και είναι εξίσου επικίνδυνο με την εν στενή εννοία διαφθορά. Προτείνεται όπως το συγκεκριμένο φαινόμενο «οιονεί διαφθοράς» αναχθεί σε ιδιώνυμο ποινικό αδίκημα.
. Η έννοια της ηθικής δεν συμπίπτει ούτε μπορεί να ταυτίζεται με αυτή της νομιμότητας. Η έννοια του ηθικού υπερτερεί του νομίμου. Το ηθικό είναι (ή τουλάχιστον πρέπει να είναι)νόμιμο, όχι όμως και το αντίστροφο. Σε κάθε περίπτωση κάθε νόμος πρέπει να ενέχει ένα μίνιμουμ ηθικής. Όταν το μίνιμουμ αυτό δεν υπάρχει, ο νόμος δεν «νομιμοποιείται» στην συνείδηση των πολιτών και πρέπει να καταργείται.
. Το νομοθετικό πλαίσιο για την πάταξη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (όπως ισχύει μετά και τον ν.3691/08) κρίνεται σε γενικές γραμμές επαρκές. Το πρόβλημα που ανακύπτει – όπως άλλωστε και με τους περισσότερους νόμους για την πάταξη της διαφθοράς – επικεντρώνεται στις ελλείψεις εφαρμογής του νομοθετικού αυτού πλαισίου με συνέπεια την αναποτελεσματικότητά του ως μέσο πρόληψης και καταστολής της διαφθοράς.

Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος

Σωτήριος Μπαγιας
Αντεισαγγελέας Εφετών

Ο Γενικός Γραμματέας
Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος
Αντεισαγγελέας Εφετών

Δελτίο τύπου για το συνέδριο στην Κέρκυρα στις 19,20 και 21/6/2009

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος – σε συνεργασία και με τη στήριξη του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης – διοργανώνει 3ήμερο επιστημονικό συνέδριο με θέμα «ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – Η διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση και δικαιοσύνη, θεμελιώδης όρος για την ανάπτυξη του σύγχρονου κράτους», στην Κέρκυρα στις 19, 20 και 21 Ιουνίου 2009 ( Ξενοδοχείο «CORFU HOLIDAY PALACE» ).
Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν εκατόν σαράντα (140) εισαγγελείς και δικαστές απ’ όλη τη χώρα. Εισηγητές των επιμέρους θεμάτων είναι δικαστικοί λειτουργοί, καθηγητές Πανεπιστημίων και επικεφαλής ελεγκτικών αρχών της δημόσιας διοίκησης (συνημμένη σχετική ονομαστική κατάσταση)
Σκοπός του συνεδρίου είναι ν’ αναδειχθεί η αναγκαιότητα για διαφάνεια στη λειτουργία των θεσμών και ιδιαίτερα στην δημόσια διοίκηση με στόχο την πάταξη της διαφθοράς και την εξυγίανση της δημόσιας ζωής.
Για το σκοπό αυτό θα εξεταστούν σημαντικά συναφή ζητήματα (όπως ο έλεγχος της ποινικής ευθύνης υπουργών, το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος», η κατάργηση κάθε οικονομικού απορρήτου για τους κρατικούς λειτουργούς, ο πειθαρχικός έλεγχος των οργάνων της διοίκησης κ.α.).
Επίσης, θα παρουσιαστούν εκ νέου και θα τεθούν υπό διαβούλευση οι από 24-9-2008 προτάσεις της Ενώσεώς μας για α) τη διαφάνεια στη Δικαιοσύνη και την ενίσχυση της εσωτερικής ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών και β) τη διαφάνεια και την εξυγίανση των λειτουργιών του Κράτους ( συνημμένη η σχετική από 24-9-2008 ανακοίνωσή μας).
Τα συμπεράσματα του συνεδρίου και οι προτάσεις που θα διατυπωθούν, θα υποβληθούν στα συναρμόδια υπουργεία, τα πολιτικά κόμματα και κάθε αρχή ή φορέα που ασχολείται με θέματα διαφάνειας και πάταξης της διαφθοράς.

Από το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Διάψευση του Προέδρου περί δήθεν συμμετοχής του σε ευρωψηφοδέλτιο

[ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι δημόσιες αναφορές και φήμες, περί δήθεν συμμετοχής μου σε ευρωψηφοδέλτιο πολιτικού κόμματος, κατά τις επικείμενες ευρωεκλογές, είναι εντελώς αβάσιμες και αποτελούν αποκυήματα φαντασίας.
Τις διαψεύδω με τρόπο κατηγορηματικό και απόλυτο.
Είμαι και παραμένω εισαγγελέας – πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, θέση στην οποία με εξέλεξαν με ευρύτατη πλειοψηφία οι συνάδελφοί μου εισαγγελείς της χώρας. Η θέση αυτή αποτελεί για εμένα ύψιστη τιμή.
Λυπούμαι, ωστόσο, ιδιαίτερα για το γεγονός ότι οι ανωτέρω αναληθείς αναφορές και φήμες για το πρόσωπό μου εκπορεύτηκαν και από χείλη βουλευτών – εκπροσώπων του λαού μας στο ελληνικό κοινοβούλιο.

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.

Σωτήριος Μπάγιας
Αντεισαγγελέας Εφετών

Ζητήματα που ανέκυψαν σχετικά με την εφαρμογή του συνταγματικού-νομοθετικού πλαισίου για τον έλεγχο της ποινικής ευθύνης υπουργών

Αναφορικά με τα ζητήματα που ανέκυψαν σχετικά με την εφαρμογή του συνταγματικού – νομοθετικού πλαισίου για τον έλεγχο της ποινικής ευθύνης υπουργών, το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος διατυπώνει τις ακόλουθες θέσεις:
1. Το σύνταγμα (άρθρο 86 παρ.2 εδ. β΄) και ο εκτελεστικός αυτού νόμος (ν. 3162/03 – άρθρο 4 παρ. 2 και 3) είναι απολύτως σαφή και δεν επιδέχονται οποιασδήποτε παρερμηνείας : Αν στο πλαίσιο ανάκρισης, προανάκρισης, προκαταρκτικής εξέτασης ή διοικητικής εξέτασης προκύψουν στοιχεία που σχετίζονται με ενδεχόμενη ποινική ευθύνη υπουργών, τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται αμελλητί στη Βουλή από αυτόν που ενεργεί την ανάκριση, προανάκριση ή εξέταση.
2. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται αξιολόγηση (θετική ή αρνητική)των στοιχείων από αυτόν ο οποίος ενεργεί την έρευνα και ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τα διαβιβάσει στην Βουλή.
3. Μόνη και αποκλειστικά αρμόδια για αξιολόγηση των στοιχείων είναι η Βουλή, η οποία με βάση την αξιολόγηση αυτή αποφαίνεται για τη διεξαγωγή ή μη προκαταρκτικής εξέτασης.
4. Η υπ’ αριθμ.4/2003 εγκύκλιος του Εισαγγελέα Α.Π. για διαβίβαση των στοιχείων στη Βουλή μέσω αυτού, ενώ προσπάθησε να λύσει ορισμένα πρακτικά προβλήματα που δημιουργούσε η διαβίβαση, κατά κύριο λόγο ανεπίδεκτων δικαστικής εκτίμησης μηνύσεων κατά υπουργών, μάλλον περιέπλεξε το ζήτημα, αφού όπως αποδείχθηκε, δημιούργησε παρεξηγήσεις και παρερμηνείες όσον αφορά τη διαδικασία εφαρμογής του νόμου. Εξάλλου δεν είναι δυνατόν ένας απλός διοικητικός υπάλληλος να έχει δικαίωμα ν’ αποστείλει απ’ ευθείας στη Βουλή στοιχεία σχετιζόμενα με ενδεχόμενη ποινική ευθύνη υπουργών (που προέκυψαν κατά διεξαγωγή διοικητικής εξέτασης) και να μην έχει τέτοιο δικαίωμα ο εισαγγελέας (καίτοι δικαστικός λειτουργός) που ενεργεί προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση.
5. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν ήθελε θεωρηθεί συνταγματικά συμβατή η ανωτέρω εγκύκλιος, ο εισαγγελέας Α.Π. έχει καθαρά διαβιβαστικό ρόλο και ασφαλώς δεν δικαιούται να αξιολογήσει και να κρίνει την επάρκεια ή τη βασιμότητα των στοιχείων. ¶λλωστε, τέτοιο δικαίωμα αξιολόγησης – όπως προαναφέρθηκε – δεν έχει ούτε ο αρμόδιος εισαγγελέας που ενεργεί την έρευνα.
6. Η διάταξη του άρθρου 24 παρ.4 του οργανισμού δικαστηρίων ( Ν. 1756/88) περί «ιεραρχικής εξάρτησης» μεταξύ των εισαγγελέων ασφαλώς δεν μπορεί να ερμηνευτεί με βάση αντιλήψεις που επικρατούσαν σε παλαιότερες εποχές όταν ο εισαγγελέας δεν ήταν δικαστικός λειτουργός, αλλά σύμφωνα με τις σύγχρονες συνταγματικές επιταγές (άρθρα 88 και 90 του Σ.) που αναγορεύουν τον εισαγγελέα ως ανεξάρτητο και ισόβιο δικαστικό λειτουργό.
7. Εξάλλου, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, ο εισαγγελέας οφείλει μεν να εκτελεί τις παραγγελίες των προϊσταμένων του (προδήλως αυτές που έχουν ειδικό νομικό έρεισμα και όχι αυτές που περιέχουν προσωπικές απόψεις), « κατά την εκτέλεση όμως των καθηκόντων του και την έκφραση της γνώμης του ενεργεί αδέσμευτα υπακούοντας στο νόμο και τη συνείδησή του ». Συνεπώς, ο εισαγγελέας κατά την άσκηση των λειτουργικών του καθηκόντων και την έκφραση της δικαιοδοτικής του κρίσης, μόνους προϊσταμένους έχει το νόμο και τη συνείδησή του. Πρέπει, επιτέλους, να γίνει από όλους κατανοητό, αυτό που πριν από 25 χρόνια είχε πεί ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Σταμάτης, εκ των κορυφαίων εισαγγελέων στην ιστορία του θεσμού, ότι η ιεραρχική εξάρτηση ενός κατώτερου εισαγγελέα από έναν ανώτερο, αφορά μόνον τις τυπικές διαδικαστικές πράξεις και δεν επεκτείνεται ποτέ στις ουσιαστικές δικαιοδοτικές κρίσεις του. Και αυτά, χωρίς εξαίρεση, ισχύουν και για τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
8. Συμπερασματικά, ως προς την αρμοδιότητα για τη διαβίβαση στοιχείων σχετιζόμενων με ποινική ευθύνη υπουργών, που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή εισαγγελικής έρευνας : Κάθε εισαγγελέας (ανεξαρτήτως βαθμού) που ενεργεί προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση, όχι απλώς έχει τη νομική δυνατότητα, αλλά την υποχρέωση να διαβιβάσει ο ίδιος αμελλητί στη Βουλή κάθε στοιχείο που σχετίζεται με ενδεχόμενη ποινική ευθύνη υπουργού, χωρίς να δικαιούται να προβεί σε αξιολόγηση της επάρκειας ή της βασιμότητας αυτού.
9. Διαπιστώνουμε, τέλος, την αναγκαιότητα τροποποίησης του όλου συνταγματικού – νομοθετικού πλαισίου που διέπει τον έλεγχο της ποινικής ευθύνης υπουργών, με τη μετάθεση των σχετικών αρμοδιοτήτων της Βουλής σε ολιγομελές δικαστικό όργανο – από την ίδια τη Βουλή επιλεγμένο – ώστε ν’ αποκλείεται κάθε ενδεχόμενο σύγχυσης πολιτικών και δικαστικών κριτηρίων στη λήψη των αποφάσεων.

Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος

Σωτήριος Μπάγιας
Αντεισαγγελέας Εφετών

Ο Γεν.Γραμματέας

Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος
Αντεισαγγελέας Εφετών

Πρόγραμμα ημερίδας Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Σάββατο, 4 Απριλίου 2009
Αστέρας Βουλιαγμένης, Αθήνα

Διανοητική Ιδιοκτησία
Διεθνές περιβάλλον, σημασία, προστασία & νομικό πλαίσιο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

9.00 – 9.30 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

9.30 – 9.50 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών
κ. Σωτήριος Μπάγιας, Αντεισαγγελέας Εφετών, Πρόεδρος Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος
κ. Ιωάννης Σπυριδάκης, Πρόεδρος Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ)
κ. Σεραφείμ Στασινός, Γενικός Διευθυντής Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)
κ. Κωνσταντίνος Κόντος, Διευθυντής Δ/νσης Εμπορικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Υπουργείο Ανάπτυξης

9.50 – 11.30 Α’ ΜΕΡΟΣ

Διεθνές περιβάλλον και σημασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Συντονίστρια πάνελ: κα. Ειρήνη Σταματούδη, Γενική Διευθύντρια ΟΠΙ

9.50 – 11.00

κα. Αλεξάνδρα Ηλιοπούλου, Εμπειρογνώμων ΑCTA, ΕC Trade Directorate IP Unit, «Η Ευρωπαϊκή Διάσταση: Σημασία των Μέτρων Επιβολής των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Πρόσφατες Εξελίξεις»
κ. Danny Scorpecci, Principal Economist, Structural Policy Division Science, Technology & Industry, OECD, «Παραποίηση και Πειρατεία: Οικονομική και Πολιτική Διάσταση»
κ. Λάμπρος Κοτσίρης, Αντεπιστέλλον μέλος Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Νομικής, ΑΠΘ, «Ο Ακούσιος Σύμμαχος της Πειρατείας»
κα. Αλεξάνδρα Πάλλη, Γενική Γραμματέας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών, «Βιομηχανική Ιδιοκτησία: Ο Ρόλος και η Σημασία της στην Προώθηση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας και της Καινοτομίας»

κ. Νικόλαος Βερναδάκης, Γενικός Διευθυντής Τελωνείων και Ε.Φ.Κ, «O Ρόλος των Τελωνείων και το Διεθνές Περιβάλλον Προστασίας της Διανοητικής Ιδιοκτησίας»
κ. Αντώνιος Ζόμπολας, Τμηματάρχης Ειδικών Οικονομικών Υποθέσεων Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠΕΕ), «Ειδικοί Έλεγχοι για την Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στο Εσωτερικό της Χώρας»

11.00 – 11.30 Συζήτηση

11.30 – 11.50 Διάλειμμα (Καφές)

11.55 – 13.45 Β’ ΜΕΡΟΣ

Προστασία και νομικό πλαίσιο της Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Συντονιστής πάνελ: κ. Ρούσσος-Εμμανουήλ Παπαδάκης, Αντεισαγγελέας ΑΠ

11.55 – 13.10

κ. Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος, Καθηγητής Νομικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, «Η Έννοια της Προσβολής της Πνευματικής Ιδιοκτησίας ως πρόκριμα για την Ποινική Δίκη»
κ. Ιωάννης Αγγελής, Αντεισαγγελέας Εφετών, «Η Ποινική Αντιμετώπιση της Πνευματικής Ιδιοκτησίας: Από το Νόμο στην Πραγματικότητα»
κα. Alice Pezard, Conseiller à la Cour de Cassation, «Η Γαλλική Εμπειρία αναφορικά με τις Προσπάθειες Συγκέντρωσης και Εξειδίκευσης της Νομικής Διαδικασίας για τις Ευρεσιτεχνίες»
κ. Πέτρος Σελέκος, Λέκτορας Νομικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, «Αποτελεσματική Δικαστική Προστασία σε περίπτωση Προσβολής Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας»
κα. Ματίνα Χρυσοχοΐδου, Δικηγόρος, Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης, ΟΒΙ, «Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας και Μέτρα Προστασίας»

13.10 – 13.45 Συζήτηση

13.45 – 14.00 Συμπεράσματα

κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, Γεν. Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών

ΓΕΥΜΑ

Tρομοκρατική επίθεση στις οικίες των κ. Φούκα και κ. Παπαγγελόπουλου

Με αφορμή τις εκρήξεις που σημειώθηκαν σήμερα το πρωί στις οικίες του Αρεοπαγίτη κ. Βασιλείου Φούκα και του Αντεισαγγελέα Εφετών κ. Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1. Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο και κατηγορηματικό τρόπο τις τρομοκρατικού χαρακτήρα επιθέσεις σε βάρος του Αρεοπαγίτη κ. Βασιλείου Φούκα και του Αντεισαγγελέα Εφετών κ. Δημήτρη Παπαγγελόπουλου.

2. Διαπιστώνουμε και πάλι την αδυναμία της πολιτείας να εξασφαλίσει επαρκή μέτρα φύλαξης και προστασίας των λειτουργών του κράτους που – ως εκ των καθηκόντων τους – είναι εκτεθειμένοι σε πολυποίκιλους κινδύνους. Θεωρούμε ότι είναι επιτακτικά αναγκαίο να εξετασθεί σε βάθος το συγκεκριμένο ζήτημα από τους συναρμόδιους Υπουργούς και την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ.

3. Τονίζουμε τέλος, για μια ακόμη φορά, ότι οποιαδήποτε ενέργεια βίας ή απειλής σε βάρος δικαστικών λειτουργών, δεν πρόκειται να κάμψει ούτε κατ’ ελάχιστο το ηθικό και το σθένος τους να επιτελούν τα καθήκοντά τους με ευθυκρισία και θάρρος, πιστοί στις αρχές του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας.

Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος

Σωτήριος Μπάγιας
Αντεισαγγελέας Εφετών

Ο Γεν. Γραμματέας

Παναγιώτης Σ.Παναγιωτόπουλος
Αντεισαγγελέας Εφετών

Συμπεράσματα απο την μουσική εκδήλωση στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού

Την περασμένη Κυριακή (25-1-2009) η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος – σε συνεργασία με την Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α. – πραγματοποίησε μουσική εκδήλωση στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού με το συγκρότημα του κ. Λάκη Χαλκιά. Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης υπήρξαν βαθιά ανθρώπινες και εξαιρετικά συγκινητικές. Παραβρέθηκαν – πέραν από τα μέλη της Ένωσής μας – ο πρόεδρος της Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α. (Δήμαρχος Αιγάλεω) κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά κ. Στέλιος Μανουσάκης, ο διευθυντής του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού κ. Λεωνίδας Καραμπέκιος κ.α.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προγράμματος της Ένωσής μας για πραγματοποίηση επισκέψεων και διοργάνωση εκδηλώσεων στις φυλακές της Χώρας.

Το μήνυμα που προσπαθούμε να μεταφέρουμε είναι ότι οι Εισαγγελείς αποτελούν – εκτός των άλλων – και θεματοφύλακες των ατομικών δικαιωμάτων και ότι με την ιδιότητά τους αυτή ενδιαφέρονται και αξιώνουν τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης των κρατούμενων στις φυλακές. Κυρίως προσπαθούμε να μεταφέρουμε στους κρατούμενους το μήνυμα ότι δεν είναι μόνοι, ότι υπάρχουν κάποιοι – και μάλιστα αυτοί που τους κρίνουν και τους δικάζουν – που ενδιαφέρονται γι’ αυτούς.

Θεωρούμε, ωστόσο, ότι για την ουσιαστική αναβάθμιση της κατάστασης που επικρατεί στις φυλακές, απαιτούνται ανάλογες πρωτοβουλίες και από άλλους δημόσιου χαρακτήρα κοινωνικούς φορείς. Οι χώροι των φυλακών πρέπει να είναι τακτικά επισκέψιμοι από έγκυρους συλλογικούς φορείς (δικηγορικούς συλλόγους κ.α.) και εκπροσώπους δημόσιων αρχών. Η προσέγγιση κοινωνίας και κρατουμένων πρέπει να γίνεται και μέσα στις φυλακές. Μια τέτοια προσέγγιση θα συμβάλλει ουσιαστικά τόσο στην ομαλή κοινωνική επανένταξη των κρατούμενων, όσο και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους στις φυλακές.

Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος
Σωτήριος Μπάγιας
Αντεισαγγελέας Εφετών

Ο Γεν. Γραμματέας
Παναγιώτης Σ. Παναγιωτόπουλος
Εισαγγελέας Πρωτοδικών

Πορίσματα συνεδρίου

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες του διήμερου συνεδρίου (Σαββατοκύριακο, 15-16/11/2008)που διοργάνωσε η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος – σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης- στον Βόλο Μαγνησίας με θέμα « Το Διασυνοριακό Έγκλημα στα Βαλκάνια ».
Στο συνέδριο συμμετείχαν Εισαγγελείς (επίσημοι εκπρόσωποι των αντίστοιχων Εισαγγελιών) από τη Σερβία, την Αλβανία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τα Σκόπια και την Τουρκία. Από Ελληνικής πλευράς συμμετείχαν 108 Εισαγγελείς από όλες σχεδόν τις Εισαγγελίες της χώρας.
Στην επίσημη έναρξη εργασιών του συνεδρίου παραβρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμούς ο Υφυπουργός Εσωτερικών Α. Νάκος, ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής Γ. Σούρλας, ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Κ. Γκλέτσος, ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών Β. Ελλάδος Ν. Ταχιαίος, ο Νομάρχης Μαγνησίας, ο Δήμαρχος Βόλου, Βουλευτές και άλλοι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών.

Στα πορίσματα του συνεδρίου περιλαμβάνονται και τα εξής:
. Το οργανωμένο έγκλημα έχει λάβει εξαιρετικά ανησυχητικές διαστάσεις στην περιοχή των Βαλκανίων και ευρύτερα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ιδιαίτερα στους τομείς της εμπορίας ανθρώπων, της εμπορίας ναρκωτικών και του «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος».
. Οι Εισαγγελείς των χωρών της Βαλκανικής αποτελούν βασικό πυλώνα για την πάταξη της οργανωμένης εγκληματικότητας στην περιοχή.
. Επιβάλλεται η στενή συνεργασία μεταξύ όλων των εισαγγελικών αρχών των κρατών της Βαλκανικής και με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Europol, Eurojust, Olaf). Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαία η δημιουργία ενός διαρκούς «Φόρουμ» και η μόνιμη εγκατάσταση εισαγγελέων – συνδέσμων («contact points») σε όλες τις χώρες των Βαλκανίων.
. Απαιτείται σύγκληση των ποινικών νομοθεσιών των κρατών της περιοχής τόσο από δικονομική όσο και από ουσιαστική άποψη.
. Διαπιστώνεται το γεγονός ότι το οργανωμένο έγκλημα συνδέεται και με την διαφθορά σε επίπεδο κρατικών λειτουργιών των χωρών.
. Βασικό όπλο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος αποτελεί ο εντοπισμός και η κατάσχεση των εσόδων που προέρχονται από τις εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και ο αυστηρός έλεγχος του «πόθεν έσχες» ιδίως των προσώπων που ασκούν κρατικές εξουσίες.
. Τα μέτρα ( νομοθετικά ή αστυνομικά) που επιβάλλεται να ληφθούν για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να βρίσκονται σε αντίθεση με τους διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών.

Όλα τα πρακτικά του συνεδρίου με τις εισηγήσεις, τις παρεμβάσεις, τις συζητήσεις και τα αναλυτικά πορίσματα του συνεδρίου θα δημοσιευτούν σε ειδικό τόμο, που θα εκδοθεί τους επόμενους μήνες.

Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος

Σωτήριος Μπάγιας
Αντεισαγγελέας Εφετών

Ο Γεν. Γραμματέας

Παναγιώτης Σ.Παναγιωτόπουλος
Εισαγγελέας Πρωτοδικών

Δελτίο Τύπου

Με έκπληξη και βαθιά λύπη πληροφορηθήκαμε τις παραιτήσεις των δύο άξιων και με λαμπρή μέχρι σήμερα σταδιοδρομία συναδέλφων μας, Αντεισαγγελέων Εφετών, Ηλία Κολιούση και Ελένης Σωτηροπούλου.
Οι παραιτήσεις αυτές και μάλιστα οι λόγοι τους οποίους επικαλούνται οι συνάδελφοι, δημιουργούν τεράστιο ηθικό και ουσιαστικό ζήτημα για την λειτουργία του θεσμού της Δικαιοσύνης αλλά και του Δημοκρατικού μας Πολιτεύματος.
Η προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των Εισαγγελέων αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης και η διαφύλαξή της συνιστά καθήκον και υποχρέωση όλων.
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.3 του Οργανισμού Δικαστηρίων, οποιαδήποτε οδηγία, σύσταση ή υπόδειξη σε δικαστικό λειτουργό για ουσιαστικό ή δικονομικό θέμα σε συγκεκριμένη υπόθεση ή κατηγορία υποθέσεων είναι ανεπίτρεπτη και απαγορεύεται.
Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα και το Νόμο περί ευθύνης υπουργών (άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 4) , μόνη αρμόδια αρχή να εξετάσει και να εκφράσει άποψη για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες υπουργών ή υφυπουργών είναι η Βουλή των Ελλήνων, στην οποία αυτός που ενεργεί την έρευνα είναι υποχρεωμένος να διαβιβάσει αμελλητί κάθε σχετικό στοιχείο χωρίς οποιαδήποτε αξιολόγηση .
Εκφράζουμε τη βαθιά μας λύπη, τον προβληματισμό και την έντονη ανησυχία μας για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί καθώς και την αμέριστη αλληλεγγύη μας στους συναδέλφους .Ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι θ’ ανακαλέσουν τις παραιτήσεις τους και θα συνεχίσουν να ασκούν με το ίδιο σθένος ,τόλμη και αποφασιστικότητα τα καθήκοντά τους.

Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος
Σωτήριος Μπάγιας
Αντεισαγγελέας Εφετών

Ο Γεν.Γραμματέας
Παναγιώτης Σ.Παναγιωτόπουλος
Εισαγγελέας Πρωτοδικών